We Do awesome

projects

We really love

what we do

and do

what we love

We can do it

for you !

Making Your Plans Into Reality
Our Top Priority

we are ready to make your dreams come through

NOTONLY NOTONLY attaches importance to the cooperation of designers from different disciplines
in order to create the right framework for both the continuity and the variability of the everyday life.

It is aimed at rational and understandable designs, the form of which is a logical consequence of the quest for the content.

The designs serve as images to speak for themselves, literally without going through too many words.

Experience has shown that solutions exist for an indication not in advance, but newly sprung in an interplay between the client and the designer.
It is this interplay that makes the pleasure of designing.

Read more

 • A new task starts with a fresh view
 • We love to translate your ideas into real design
 • No task is too crazy for us
 • We are able to analyze a complex question and presenting a good solution

 • "A good client will get the most out of his designer". 'Interaction' and 'fun' are keywords than. „Our team of designers works - besides with others - together
  with the client, step by step, to an optimal end result for all parties. Although functional requirements in a process usually leads, the team is always looking
  for the fun, not only during the workflow, but - above all - the end result should be fun too. When a design has been created with pleasure, you can also dispense it
  to the result; "You can only take out what you have plugged in", that is to say, that the user will recognize this pleasure and therefore likes to use it.
  “And that is what it is all about! "

  NOTONLY hecht belang aan de samenwerking van ontwerpers uit verschillende disciplines
  om het juiste kader te scheppen voor zowel de continuïteit als de veranderlijkheid van het dagelijkse leven.

  Hierbij wordt gestreefd naar rationele en begrijpbare ontwerpen, waarvan de vorm een logisch gevolg is van de zoektocht naar de inhoud.

  De ontwerpen dienen als beelden letterlijk voor zichzelf te spreken, zonder tussenkomst van te veel woorden.

  Ervaring heeft geleerd dat oplossingen voor een opgave niet op voorhand bestaan, maar pas ontstaan in een samenspel tussen opdrachtgever en de ontwerper.
  Het is dit samenspel dat het plezier van het ontwerpen uitmaakt.

  Lees meer
 • Een nieuwe opgave begint met een frisse kijk
 • Wij vertalen uw idee in een echt ontwerp
 • Geen opgave is ons te gek
 • Wij analyseren complexe opgaven en komen tot goede oplossingen

 • “Een goede opdrachtgever haalt het meest uit zijn ontwerper” ‘Interactie’ en ‘plezier’ zijn dan sleutelwoorden.
  Het team van NOTONLY werkt - naast met anderen - graag samen met de opdrachtgever, stap voor stap, naar een voor alle partijen optimaal eindresultaat.
  Hoewel functionele eisen in een proces meestal leidend zijn, is het team altijd op zoek naar het plezier, niet alleen tijdens het werk,
  maar vooral het eindresultaat moet plezier uitstralen. Wanneer een ontwerp, een product, met plezier gemaakt is, kun je dit ook aan het resultaat afzien;
  “Je kunt er alleen uithalen wat je er in gestopt hebt”, dat wil zeggen, dat gebruiker dit plezier zal herkennen en er dan ook graag gebruik van zal maken.
  En daar gaat het om!

  NEWS AND UPDATES

  Keep on track

  Alkmaars Namenmonument

  Alkmaars Names Monument for the Jewish victims of the Second World War. On March 5, 1942, a group of ....

  Alkmaars Namenmonument voor de joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 maart 1942 is een groep ...

  Read more      Lees meer

  ...Jewish Alkmaar residents were deported by train. Most of these were subsequently murdered by the Nazis in extermination camps. To keep this in permanent memory, the municipality of Alkmaar decided to erect a monument for these Jewish Alkmaar residents. The historical significance of the NS Trainstation was of great significance for the choice of location. It was the end point of the route that the Jewish victims had to take within Alkmaar, to a then still uncertain end. The monument is located where the old underpass used to run to the platforms, near the main entrance of the station building where the victims bought their train tickets at the time. The design The Alkmaar designer NikoHoebe was commissioned to design a monument that had to be approachable from all sides. For the materialization, a connection was requested with the black granite memorial stones that were placed in front of Alkmaar houses where the Jewish Alkmaarders once lived. In addition to the representation of the victims as a group, the design also makes that of the individual victims visible through a structure of columns. Each column represents the individual victim. The difference in height is symbolic and represents the difference in age of the victims. The roughly beveled tops symbolize the roughly cut lives. The bronze band around the columns symbolizes and depicts the train wagons, and thus the system of deportation. On the bronze the names and ages of the perished Jews from Alkmaar, together with the text line: “May their souls be included in the bundle of eternal life.” There is a border of bronze pavers around the monument. These symbolize the survivors embracing the victims. Client: Municipality of Alkmaar The bronze band was made by the company Sillen & Co from Swalmen (Limburg) in collaboration with the company Nijdeken from Hengelo. The entire monument was built in the workshop of the Haker company in Alkmaar.

  ...joodse Alkmaarders per trein weggevoerd. Het grootste deel hiervan is vervolgens in vernietigingskampen door de nazi’s vermoord. Om dit blijvend in herinnering te houden werd door de gemeente Alkmaar besloten tot de oprichting van een monument voor deze joodse Alkmaarders. Voor de keuze van de locatie is de historische betekenis van het NS-Station van grote betekenis geweest. Het was het eindpunt van de route die de joodse slachtoffers binnen het Alkmaarse moesten afleggen, naar een toen nog ongewis einde. Het monument staat op de plaats waar vroeger de oude onderdoorgang naar de perrons liep, vlakbij de hoofdingang van stationsgebouw waar de slachtoffers destijds zelf hun treinkaartje kochten. Het ontwerp De Alkmaarse ontwerper NikoHoebe kreeg de opdracht voor het ontwerpen van een monument dat van alle kanten benaderbaar moest zijn. Voor de materialisatie werd aansluiting gevraagd met de zwart granieten herdenkingsstenen die geplaatst zijn voor Alkmaarse huizen waar indertijd de joodse Alkmaarders hebben gewoond. In het ontwerp is naast de verbeelding van de slachtoffers als groep, ook die van de individuele slachtoffers zichtbaar gemaakt middels een opbouw uit kolommen. Elke kolom staat voor het individuele slachtoffer. Het verschil in lengte is symbolisch en staat voor verschil in leeftijd van de slachtoffers. De ruw afgeschuinde bovenkanten staan symbool voor de ruw afgebroken levens. De bronzen band rondom de kolommen symboliseert en verbeeldt de treinwagons, en daarmee de systematiek van de deportatie. Op de band staan de namen en de leeftijden van de omgekomen Alkmaarse Joden, met daarbij de tekstregel: “Mogen hun zielen opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven” Rondom het monument ligt een rand van bronzen klinkers. Deze symboliseren de overlevenden die zo de slachtoffers omarmen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar

  >

  tiny houses

  Lots of people always want their homes bigger and bigger, In contrast of this we go for the small ones but up to...

  Waar velen altijd maar groter willen, zoeken wij het in het kleine. Minimaal van afmeting, maar met maximaal...

  Read more      Lees meer

  ...living pleasure.Super contemporary, informal (recreational) living and working. Affordable and highly functional houses and energy-neutral, if desired. Designs are customizable to suit your needs and budget, with room for individual requirements. Finishing by choice. Don't go for the square meters, but go for atmosphere!
  Need inspiraton ? Take a look here:   LINK

  ...woongenot.Super eigentijds, informeel (recreatief) wonen en werken. Betaalbare en zeer functionele woningen, indien gewenst energie neutraal. Ontwerpen zijn aanpasbaar naar behoefte en budget met ruimte voor individuele wensen. Afbouw naar keuze, huizen voor wie nièt voor de vierkante meters gaat, maar wèl voor sfeer.
  Inspiratie nodig ? kijk hier:
     LINK

  de engelsmanplaat

  In the Waddenzee between Ameland and Schiermonnikoog you will find the de Engelsmanplaat...

  In de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog ligt de Engelsmanplaat. Op deze zandplaat, die bij...

  Read more      Lees meer

  ...On this sandbar, which is under waterat high tide, there is an observation post for birdwatchers. Commissioned by Staatsbosbeheer this area has been monitored by the birdwatchers for more than fourthy years and all year round. During the breeding season, and the migratory they observe and count the birds. They map the (brood) colonies and give information to visitors. The current post, dated from 1981, is to the end of its service life, it is therefore, that in 2016 a new observation post has to be placed.

  ...hoogwater onderloopt, staat een observatiehut voor vogelwachters. In opdracht van Staatsbosbeheer wordt dit gebied al ruim veertig jaar, het hele jaar rond, door vogelwachters gemonitord. Gedurende het broedseizoen en de trek observeren en tellen ze de aanwezige vogels. Zij brengen de (broed)kolonies in kaart en geven voorlichting aan wadlopers. De huidige observatiehut uit 1981 is aan het einde van zijn levensduur, daarom dient er in 2016 een nieuwe observatiehut te worden geplaatst.

  >

  tiny houses

  Lots of people always want their homes bigger and bigger, In contrast of this we go for the small ones but up to...

  Waar velen altijd maar groter willen, zoeken wij het in het kleine. Minimaal van afmeting, maar met maximaal...

  Read more      Lees meer

  ...living pleasure.Super contemporary, informal (recreational) living and working. Affordable and highly functional houses and energy-neutral, if desired. Designs are customizable to suit your needs and budget, with room for individual requirements. Finishing by choice. Don't go for the square meters, but go for atmosphere!
  Need inspiraton ? Take a look here:   LINK

  ...woongenot.Super eigentijds, informeel (recreatief) wonen en werken. Betaalbare en zeer functionele woningen, indien gewenst energie neutraal. Ontwerpen zijn aanpasbaar naar behoefte en budget met ruimte voor individuele wensen. Afbouw naar keuze, huizen voor wie nièt voor de vierkante meters gaat, maar wèl voor sfeer.
  Inspiratie nodig ? kijk hier:
     LINK

  De zaanse eilanden

  A new house at the ‘Zaanse eilanden’? It all starts with your idea to buy a piece of land and (let) build your own home....

  Een nieuw huis op de Zaanse Eilanden? Het begint allemaal met uw idee om een stuk grond te kopen en daarop uw eigen huis...

  Read more      Lees meer

  ...You yourself, your ideas, your needs are our inspiration, complemented by our workmanship occurs in consultation – seemingly as saying – your dream comes true. Architects and designers know better than anyone that one beautiful image is worth a thousand words. However without your idea it remains just a beautiful picture. A new declaration begins with a fresh perspective. "A good client gets the most out of his designer" ' Interaction ' and ' fun ' are therefore keywords than. We are happy to work with you as a client, step by step, towards an optimal end result for all parties. Although functional requirements play an important role in the process, we are also looking for the fun. Not only during the workflow, but, above all, the end result should radiate fun. has been created with pleasure, you can also dispense it to the result. "You can only take out what you have plugged in", that is to say, that the client will recognize this pleasure and therefore likes to use it. “And that is what it is all about! " So, with this pleasure, we also turn your ideas and wishes into an attractive and clear plan.

  ...te willen (laten) bouwen.U zelf, uw ideeën, uw wensen zijn onze inspiratie, aangevuld met ons vakmanschap ontstaat in samenspraak – schijnbaar als van zelf – uw gedroomde realiteit. Architecten en ontwerpers weten als geen ander dat één mooi beeld meer zegt dan duizend woorden. Echter zonder uw idee blijft het bij alleen dat mooie plaatje. Een nieuwe opgave begint met een frisse kijk. “Een goede opdrachtgever haalt het meest uit zijn ontwerper” ‘Interactie’ en ‘plezier’ zijn hierbij dan ook sleutelwoorden. Wij werken graag samen met u als opdrachtgever, stap voor stap, naar een optimaal eindresultaat. Hoewel functionele eisen in het proces een belangrijke rol spelen, zijn we ook op zoek naar het plezier. Niet alleen tijdens het werk, maar vooral het eindresultaat moet plezier uitstralen. Wanneer een ontwerp met plezier gemaakt is dit aan het resultaat af te zien; “Je kunt er alleen uithalen wat je er in gestopt hebt”, dat wil zeggen, dat u als opdrachtgever dit plezier zal herkennen en er dan ook graag gebruik van zal maken. En daar gaat het om! Ook uw ideeën en wensen zetten wij met plezier om in aantrekkelijke en helder plan.

  OFFICE SPACE PROJECT

  We are constantly working on improving our website and it will never be finished , text coming soon ...

  Wij werken constant aan de verbetering van onze website, dus helemaal klaar is deze nooit,tekst volgt binnenkort...

  grave monuments

  We are constantly working on improving our website and it will never be finished , text coming soon ...

  Wij werken constant aan de verbetering van onze website, dus helemaal klaar is deze nooit,tekst volgt binnenkort...

  new furniture project

  This is the design of a family furniture pieces for general use in both the professional and the private area...

  Het betreft hier het ontwerp van een familie meubelstukken voor algemeen gebruik in zowel de zakelijke als...

  Read more      Lees meer

  ...This is the design of a family of furniture pieces for general use in both the professional and the private environment. This family is formed by a table, a stool and a bench. Although the language of forms is almost archetypal, the appearance of it is it absolutely not. The robustness of the design makes application on schools, canteens, offices and in the hospitality industry possible. Each with a different look and feel. The ease with which the blades can be cleaned also makes this product the best possible use in a more sterile environment. The rounded shape of the sheets in combination with the special technique of decorating makes of this seemingly basic product a particular piece of furniture. More information? Ask us.

  ...de particuliere omgeving. Deze familie wordt gevormd door een tafel, een kruk en een bank Hoewel de vormentaal bijna archetypisch te noemen is, is de uitvoering dit beslist niet. De robuustheid van het ontwerp maakt toepassing op scholen, kantines, kantoren en in de horeca mogelijk. Met telkens een andere sfeer en beleving. Het gemak waarmee de bladen schoon gemaakt kunnen worden maakt ook het gebruik in een sterielere omgeving goed mogelijk. De afgeronde vorm van de bladen in combinatie met de bijzondere techniek van decoreren maakt van dit ogenschijnlijk basale product een bijzonder meubelstuk. Verkoper /agent gezocht voor nieuw meubel project. Meer weten? Neem dan contact op.

  What we do ?

  selected works

  • Visuals
  • Interiors
  • Architecture
  • Design
  • Tiny houses
  • delivered

   Art gallery Alkmaar NL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • delivered

   Art gallery Alkmaar NL
  • delivered

   Art gallery AlkmaarNL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • in progress

   Urban villa Zaandam
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Urban villa Zaandam
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • in progress

   Tiny houses
  • delivered

   Apartments Katwijk aan zee NL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • in progress

   Cabane Noupré BE
  • in progress

   Gravel project
  • in progress

   Urban Villa Delft Nl
  • in progress

   Urban Villa Delft Nl
  • construction started

   Villa near Alghero SS Italy
  • case in progress

   REM Island Amsterdam NL
  • in progress

   Cabane Noupré BE
  • delivered

   Office space IBA Amsterdam NL
  • delivered

   Office space IBA Amsterdam NL
  • delivered

   Art gallery Alkmaar NL
  • DELIVERED

   Pakhuis Miquel Amsterdam NL
  • DELIVERED

   Villa Bergen NH NL
  • DELIVERED

   Villa Bergen NH NL
  • DELIVERED

   Villa Bergen NH NL
  • DELIVERED

   Villa Bergen NH NL
  • Hotel Bergen aan zee NL
  • Hotel Bergen aan zee NL
  • IN PROGRESS

   Studio Alkmaar NL
  • IN PROGRESS

   Studio Alkmaar NL
  • delivered

   Apartments Uitdam NL
  • DELIVERED

   apartments Katwijk aan zee NL
  • delivered award winner

   Studio HP Design Alkmaar NL
  • delivered

   Office space Alkmaar NL
  • IN PROGRESS

   Villa Roest Drente NL
  • CONCEPT

   STAPELEN DEN HAAG NL
  • IN PROGRESS

   Office space Breukelen NL
  • IN PROGRESS

   Office space Breukelen NL
  • IN PROGRESS

   Office space Breukelen NL
  • delivered AWARD winner

   Studio HP Design Alkmaar NL
  • Delivered

   98 houses Wormer NL
  • Delivered

   Penthouse / shop W.veer NL
  • delivered

   48 apartments Zaandam NL
  • delivered

   Villa Bergen NH NL
  • delivered

   Studio HP Design Alkmaar NL
  • delivered

   Look over the dike Hippolytushoef NH NL
  • delivered

   Look over the dike Hippolytushoef NH NL
  • delivered

   Look over the dike Hippolytushoef NH NL
  • delivered

   Watches collection produced by Oilily
  • delivered

   Watches collection produced by Oilily
  • delivered

   Vaas voor three
  • delivered

   Kids eyesglasses collection produced by Oilily
  • delivered

   Kids eyeglasses collection produced by Oilily
  • delivered

   Watches collection produced by Oilily
  • delivered

   Flex worker cabinet
  • in progress

   Furniture collection
  • in progress

   Furniture collection
  • in progress

   Furniture collection
  • delivered

   Flooring collection
  • delivered

   Flooring collection
  • in production

   In loving memory project
  • in production

   In loving memory project
  • delivered

   Street lighting Alkmaar NH NL
  • DELIVERED

   CINEMA ALKMAAR NL
  • CONCEPT

   BIKE LOCK

  VISUALS

  new service for you !

  Wat we do?

  Architects and designers know better than anyone that one beautiful image is worth more than thousand words.
  The urge to perfection in our work has led to superior craftsmanship in visualizations.
  Also your ideas and plans we can convert quickly into attractive, affordable and clear images with any object contained in it.
  Think on such as furniture, equipment, art what ever you like.
  All visualizations included in this website are made by ourselves.
  So what you see is what you get or what you may expect from us.

  Wat we need?

  It all starts with your idea.
  Do you have a sketch, a picture, a map, a description, it doesn't really matter.
  On the basis of the supplied base material we start to create a whole new reality.

  What does it cost?

  The rate is strongly dependent on the complexity of the questioned job.
  Because of our experience in making visualizations we can easily do a quote in advance.
  A photomontage in which the created ' visual ' of your building, space or object is mounted in its surroundings we supply here usually at no extra charge.
  Price indication: we apply a starting rate of € 650,- excl.. VAT per project (a picture).
  Total price depends on demands (scale,details...).
  At your first command we will give you a discount of 10%.

  Wat we doen?

  Architecten en ontwerpers weten als geen ander dat één mooi beeld meer zegt dan duizend woorden.
  In ons werk heeft de drang tot perfectie geleid tot superieur vakmanschap in visualisaties.
  Ook uw ideeën en plannen kunnen wij betaalbaar en snel omzetten in aantrekkelijke, duidelijke sfeerbeelden met daarin opgenomen elk gewenst object zoals meubels, materiaal, kunst en dergelijke.
  Alle visualisaties opgenomen in deze website zijn van eigen hand. U kunt dus goed zien wat u van ons kan verwachten.

  Wat hebben we hiervoor nodig?

  Het begint allemaal met uw idee. Heeft u een schets, een foto, een plattegrond, een omschrijving, het maakt eigenlijk niet.
  Aan de hand van het aangeleverde basismateriaal wordt een opzet gemaakt en in samenspraak ontstaat - als van zelf - een geheel nieuwe realiteit.

  Wat kost het ?

  De kosten zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van de opdracht.
  Omdat wij zeer ervaren zijn in het maken van visualisaties kunnen wij gemakkelijk vooraf een prijsopgave doen. Een fotomontage waarin de gemaakte ‘visual’ van uw gebouw, ruimte of object is gemonteerd in zijn omgeving leveren wij hier veelal zonder extra kosten bij.
  Prijs indicatie: wij hanteren een begintarief van € 650,- ex. BTW per project (een beeld).
  Totaalprijs is afhankelijk van de eisen (schaal, details...).
  Ter kennismaking ontvangt u bij uw eerste opdracht een korting van 10%.

  meet US

  Niko Hoebe

  Designer

  Niko Hoebe graduated as an Industrial Designer at the 'Design Academy' in Eindhoven. Experienced on product groups as textile, lighting, graphics, furniture and interior architecture; serial and mass products with a personal and individual character.
  Specialty: Office Innovation 'new world of work'but interessed in any new design challenge.

  Niko Hoebe opgeleid als industrieel ontwerper aan de 'Design Academy' in Eindhoven. Ervaring in productgroepen variërend, van textiel, verlichting, grafiek, meubilair, tot interieurarchitectuur, serie-en massaproducten met een persoonlijk en individueel karakter. Gespecialiseerd in kantoorinnovatie
  'Het Nieuwe Werken'maar in voor elke nieuwe ontwerp uitdaging.

  Alain Haenen

  Architect

  Alain Haenen graduated as an Architect at the "Politecnico di Milano". Experienced in a wide variety commands: architecture, interior design and product development. Works with advanced visualization techniques which help you to monitor the design process. Dutch Architect registry 1.071115.001

  Alain Haenen, afgestudeerd als architect aan de "Politecnico di Milano". Ervaring in een uiteenlopende opdrachten: architectuur, interieur design en productontwikkeling. Werkt met geavanceerde visualisatietechnieken die helpen het ontwerpproces op de voet te volgen.
  Nederlandse architectenregister 1.071115.001

  team

      

  With a team of designers, architects, draftmen, visualizers, technicians and other supporting parties NOTONLY is a creative, quality-oriented designstudio. Depending on the type and complexity of the task, a basic team will be supplemented with specialists from our network.

  Met een team van ontwerpers, architecten, tekenaars, visualizers, technici en andere proces ondersteunende partijen vormt NOTONLY een creatief kwaliteitsgericht ontwerpstudio. Afhankelijk van het type en complexiteit van de opgave wordt het basisteam aangevuld met specialisten uit het netwerk.

  network

      

  Depending on the type and complexity of the task, a basic team will be supplemented with specialists from our network.

  Afhankelijk van het type en complexiteit van de opgave wordt het basisteam aangevuld met specialisten uit het netwerk.

  Contact Us

  We are looking forward to hear from you

     • Address:  Kennemerpark 21 1811DE Alkmaar NL
  • Phone:     00 31 (0) 655 777 316
  • Email:      info@notonly.nl  info@nikohoebe.nl